Privacyverklaring

Corpuls Benelux is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Corpuls Benelux

Corpuls Nederland BV                           Corpuls Belgium BVBA

Chr. Huygensweg 25A                           PO box 8

3225 LD Hellevoetsluis                          6980 La Roche-en-Ardenne

Nederland                                               België

Tel.: +31 (0)181 784 000                        Tel.: +32 (0)2 757 6905

Fax: +31 (0)181 784 009                        Fax.: +32 (0)2 757 6907

Email: info@corpuls.nl                          Email: info@corpuls.be

De directie van Corpuls Benelux is de Functionaris Gegevensbescherming van Corpuls Benelux zij zijn te bereiken via directie@corpuls.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Corpuls Benelux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Titels
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij deze websitebezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@corpuls.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Corpuls Benelux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame uitingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Corpuls Benelux verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Corpuls Benelux neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Corpuls Benelux) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Corpuls Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens bewaren wij gedurende de contractperiode en indien van toepassing gedurende de lifecycle van verkochte producten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Corpuls Benelux verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Corpuls Benelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Corpuls Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Voor navigatiedoeleinden worden cookies gebruikt die geen informatie van de gebruiker opslaan.
 • Voor eventueel gebruikte twitter widgets geldt het volgende:
 • Wij kunnen inhoud voor u aanpassen op basis van uw bezoeken aan websites van derden waarin Twitter-knoppen of widgets zijn geïntegreerd. Wanneer deze websites eerst onze knoppen of widgets laden voor weergave, dan ontvangen wij loggegevens, waaronder de webpagina die u hebt bezocht en een cookie die uw browser identificeert (‘Widgetgegevens’).
 • Voor het delen van artikelen gebruiken wij functionaliteit van ADDTHIS:
 • Wij verzamelen niet-persoonlijk identificeerbare informatie via de AddThis-knop voor gebruik op het AddThis-platform. Wanneer u bijvoorbeeld een webpagina bezoekt die een van onze AddThis-knoppen bevat, registreert onze server uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd waarop u die webpagina hebt bezocht en (als u naar een website bent gekomen waar een AddThis-knop is ingeschakeld via een zoekmachine zoals Google) de webzoekopdracht die u op die webpagina heeft geplaatst. We verzamelen ook informatie over hoe vaak u inhoud deelt met anderen via het AddThis-platform.
 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 • De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Corpuls Benelux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@corpuls.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (geanonimiseerd). Dit ter bescherming van uw privacy. WIj reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Corpuls Benelux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Corpuls Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@corpuls.nl

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op! info@corpuls.nl

Corpuls Benelux est responsable du traitement des données personnelles, comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité.

Corpuls Benelux

Corpuls Nederland BV                              Corpuls Belgium BVBA

Chr. Huygensweg 25A                              PO box 8

3225 LD Hellevoetsluis                             6980 La Roche-en-Ardenne

Nederland                                                 Belgique

Tel.: +31 (0)181 784 000                           Tel.: +32 (0)2 757 6905

Fax: +31 (0)181 784 009                           Fax.: +32 (0)2 757 6907

Email: info@corpuls.nl                             Email: info@corpuls.be

La direction de Corpuls Benelux est le Responsable de la protection des données de Corpuls Benelux. Elle est accessible via : directie@corpuls.nl

Données personnelles que nous traitons

En utilisant nos services et / ou en nous les fournissant, Corpuls Benelux traite vos données personnelles.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons

 

 • Nom et Prénom
 • Titre(s)
 • Genre
 • Adresse
 • Numéro de téléphone
 • Adresse mail
 • Autres données personnelles que vous nous avez fournies, par exemple en créant un profile sur le site web, correspondance ou encore par téléphone

Données personnelles spéciales et / ou sensibles que nous traitons

 

Notre site web et / ou service n’a pas l’intention de collecter des données sur les visiteurs de ce site âgés de moins de 18 ans. Sauf si ces visiteurs du site ont l’autorisation des parents ou des tuteurs. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 18 ans. Nous encourageons les parents à participer aux activités en ligne de leurs enfants afin d’empêcher que des données sur les enfants ne soient collectées sans le consentement de leurs parents. Si vous êtes convaincu que nous avons collecté des données personnelles sur un mineur sans cette autorisation, veuillez nous contacter via info@corpuls.be , nous supprimerons ces informations.

Dans quel but et sur quelle base traitons-nous les données personnelles ?

Corpuls Benelux traite vos données personnelles aux fins suivantes:

 • L’envoi de notre bulletin d’information et/ou de messages publicitaires
 • Vous appeler ou vous envoyer un e-mail si nécessaire afin d’exécuter nos services
 • Vous informer des modifications apportées à nos services et produits
 • Corpuls Benelux traite également des données à caractère personnel lorsque nous sommes légalement obligés de le faire

Prise de décision automatisée

 

Corpuls Benelux ne prend pas de décision fondée sur un traitement automatisé portant sur des questions pouvant avoir des conséquences (importantes) pour les personnes. Ce sont des décisions prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans impliquer une personne (comme par exemple, un employé de Corpuls Benelux).

Combien de temps conservons-nous des données personnelles ?

Corpuls Benelux ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps qu’il n’est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Nous utilisons les durées de conservation suivantes pour les catégories suivantes de données personnelles:

Nous conservons toutes les données personnelles pendant la durée du contrat et, le cas échéant, pendant le cycle de vie des produits vendus.

Partage de données personnelles avec des tiers

Corpuls Benelux ne vendra jamais vos informations à des tiers et ne les communiquera que si cela est nécessaire à l’exécution de notre contrat avec vous ou suivant l’obligation légale. Au sujet des entreprises tierces qui traitent vos données, nous concluons également un accord de traitement afin d’assurer le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données. Corpuls Benelux reste responsable de ces traitements. 

Cookies ou techniques similaires que nous utilisons

Corpuls Benelux utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels ou des cookies analytiques qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone lors de votre première visite sur ce site. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires au fonctionnement technique du site et à votre facilité d’utilisation. Ils s’assurent que le site web fonctionne correctement et se souviennent, par exemple, de vos préférences. C’est également de cette manière que nous optimisons le site web. Vous pouvez désactiver les cookies en paramétrant votre navigateur internet afin qu’il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment enregistrées via les paramètres de votre navigateur.

 • À des fins de navigation, les cookies utilisés ne stockent pas les informations de l’utilisateur
 • Concernant les widgets Twitter, les règles suivantes s’appliquent :
 • Nous pouvons personnaliser le contenu pour vous en fonction de sites web tiers intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Lorsque ces sites web sont affichés, nous recevons des données de journal, y compris la page web que vous visitez et un cookie identifiant votre navigateur (“Données du widget”).
 • Nous utilisons la fonctionnalité « AddThis » pour le partage d’éléments :
 • Nous collectons des informations non personnellement identifiables via le bouton AddThis pour une utilisation sur la plate-forme AddThis. Par exemple, lorsque vous visitez une page web contenant l’un de nos boutons AddThis, nos journaux de serveur recueillent votre adresse de protocole internet, votre type de navigateur, la langue de votre navigateur, la date et l’heure à laquelle vous avez visité cette page web et (si vous êtes venu sur un site où un bouton AddThis est activé via un moteur de recherche tel que Google), la recherche web vous guidera vers cette page web. Nous recueillons également des informations sur la manière dont vous partagez du contenu avec d’autres personnes à l’aide de la plate-forme AddThis.
 • Sur notre site web, un cookie de la société américaine Google est placé dans le cadre du service “Analytics”. Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur la manière dont les visiteurs utilisent le site web. Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement tenu de le faire ou si des tiers traitent les informations pour le compte de Google. Nous n’avons aucune influence sur ceci
 • Les informations collectées par Google sont anonymisées autant que possible. Votre adresse IP n’est pas donnée. Les informations sont transférées et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis

Afficher, modifier ou supprimer des données

Vous avez le droit de visualiser, corriger ou supprimer vos données personnelles. En outre, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par Corpuls Benelux et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d’envoyer à vous ou à une autre organisation que vous avez mentionnée, les informations personnelles contenues dans votre fichier informatique.

Vous pouvez envoyer une demande d’accès, de correction, de suppression, de transfert de vos données personnelles ou une demande d’annulation de votre consentement ou de votre opposition au traitement de vos données personnelles à : info@corpuls.nl.

Pour vous assurer que la demande d’accès a bien été faite par vos soins, nous vous demanderons d’envoyer une copie de votre pièce d’identité avec la demande. Sur cette copie, indiquez la photo de votre passeport, la zone MRZ (Machine Readable Zone, la bande avec des chiffres au bas du passeport), le numéro du passeport et le numéro de série du citoyen (BSN) en noir (anonymisé). C’est pour protéger votre vie privée. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais avec un max de quatre semaines après votre demande.

Corpuls Benelux tient également à préciser que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance nationale, l’autorité belge de la protection des données. Cela peut être fait via le lien suivant:

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

Comment nous protégeons les données personnelles ?

Corpuls Benelux prend très au sérieux la protection de vos données et prend les mesures appropriées pour empêcher toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non souhaitée et modification non autorisée. Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas sécurisées ou s’il existe des indices d’abus, veuillez contacter notre service clientèle ou via info@corpuls.be .

Voulez-vous en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter via info@corpuls.be .